EOPINTECH – promocja poprawności technicznej i technologicznej

PROGRAM
Bezpieczeństwo przy realizacji zamówień na izolacje natryskowe

EOPIN zaleca maksymalne wykorzystanie natryskowych systemów poliuretanowych w zastosowaniach budowlanych i konstrukcyjnych ze względu na idące za tym korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, jednocześnie promując bezpieczną produkcję, transport i właściwy proces instalacyjny.

ROZDZIAŁ

Optymalizacja środowiskowych warunków pracy i otoczenia podczas wewnętrznych instalacji

Ten dokument ma na celu przekazanie uniwersalnej instrukcji, dotyczącej wentylacji pomieszczeń podczas wewnętrznych instalacji pianek poliuretanowych metodą natrysku hydrodynamicznego. Wydźwięk przekazu powinien w równej mierze być postrzegany jako istotny dla każdego ogniwa branżowego:

  • dla producenta komponentów poliuretanowych (w sferze udzielania prawidłowego instruktarzu firmie wykonawczej)
  • dla firmy wykonawczej (w sferze zachowania środowiska przyjaznego pracy i otoczeniu inwestora)
  • dla inwestora (w sferze wiedzy o najbardziej właściwych zasadach wykonawczych)

 

Kiedy należy używać doraźnego systemu wymuszonej wentylacji w obszarze natrysku pianki poliuretanowej?

Lotne składowe substancji chemicznych, uwalniane w formie oparów, aerozoli i mikrocząstek podczas procesu nakładania mogą dość szybko gromadzić się w zamkniętych przestrzeniach izolowanych natryskowo pomieszczeń. Poziom ich stężenia zależy od warunków środowiskowych otoczenia, kubatury obszaru objętego pracami, oraz od jakości i ilości zastosowanych komponentów pianowych. Ponadto zamknięte obszary robocze, takie jak strychy czy piwnice, wykazują się często minimalną wartością naturalnej wentylacji grawitacyjnej. Należy więc podczas procesu instalacyjnego stworzyć warunki, w których osoby znajdujące się w pobliżu strefy roboczej nie będą potencjalnie narażane na oddziaływanie znacznie podwyższonego stężenia chemicznego. Tym bardziej, że nie zawsze możliwe jest fizyczne odseparowanie personelu pomocniczego lub wykluczenie bliskiej obecności osób trzecich z otoczenia bezpośredniej strefy natrysku poliuretanu – zarówno podczas trwania prac jak i bezpośrednio po ich zakończeniu.

Strefa dostępna wyłącznie personelowi z ekwipunkiem ochrony osobistej

Odseparowanie strefy roboczej foliami polietylenowymi i zastosowanie w niej systemowego wentylowania pomieszczeń w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych powinno być powszechne i mieć szczególne znaczenie w obiektach użyteczności publicznej, wielokondygnacyjnej, zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej czy jednorodzinnej. Ich konstrukcyjnie zintegrowane obszary z reguły nie tworzą hermetycznych stref, mogących stanowić barierę dla rozprzestrzeniania potencjalnych chemicznych i pyłowych zanieczyszczeń. A niezależnie od tego, czy takie obiekty są już w fazie całkowitego lub częściowego użytkowania czy fazie budowy, na ich terenie prawie zawsze wystąpi obecność osób spoza personelu firmy natryskowej (ekipy innych branż, aktualni użytkownicy czy po prostu nadzorujący pozostałe prace inwestorzy). Niezwykle istotne znaczenie ma tu wytworzenie i utrzymanie nawet niewielkiego podciśnienia w bezpośrednich strefach roboczych, które pozwoli na zatrzymanie ekspansji zanieczyszczeń poza wyznaczone pomieszczenia, gdzie występuje zewnętrzna aktywność osobowa.

Zdrowe zasady

Realizację programu bezpiecznego otoczenia umożliwia zastosowanie prostego systemu wymuszonej wymiany powietrza w bezpośrednim obszarze pracy. Rozwiązanie oparte jest na przenośnej dwuwentylatorowej instalacji, która zakłada ustawienie większej mocy dla wentylatora wyciągowego względem nadmuchowego. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie inne istniejące już w budynku systemy mechanicznej wentylacji czy klimatyzacji muszą być wyłączone a kanały ich arterii występujące w obszarze roboczym (wywiewy, kratki wentylacyjne itp.) szczelnie zabezpieczone folią PE i taśmą izolacyjną. Centralna wentylacja, rekuperacja czy klimatyzacja mogą zostać załączone po upływie 48 godzin od zakończenia prac natryskowych. Wtedy ich ponownie udrożnione przewody przesyłowe nie będą już narażone na obecność aerozoli i pyłów.

wentylator-oczyszczanie-powietrza

Instrukcja
systemowej wentylacji pomieszczeń przy wewnętrznej instalacji natryskowych pianek poliuretanowych

 

Podstawowe wytyczne:

zaleca się wykorzystanie mobilnego systemu 2 wentylatorów przemysłowych pracujących w przeciwnych opcjach nadmuchu i wyciągu

każdy wentylator zostaje połączony zgodnie z przypisaną mu opcją odpowiednio z rękawem pełniącym funkcję transportu dla nadmuchu i wyciągu

strefa wentylowana powinna zostać w miarę szczelnie odizolowana np. za pomocą kurtyn z foli PE

w obszarze roboczym należy wytworzyć i utrzymać podciśnienie poprzez odpowiednie ustawy trybu pracy wentylatorów

wskazany efekt podciśnieniowy uzyskuje się poprzez przestawienie wentylatora wyciągu w tryb większej wydajności w stosunku do trybu wydajności wentylatora nadmuchu

zewnętrzna granica obszaru objętego pracami powinna zostać ostrzegawczo oznakowana

 

rys1_obszar-roboczy-1

Szczegółowe wskazówki techniczne:

w miarę postępu prac, wentylator trybu wyciągu powinien być cyklicznie przemieszczany, pozostając zawsze jak najbliżej bezpośredniej strefy natrysku

w przypadku gdy przemieszczanie jednostki wyciągu nie będzie możliwe, zaleca się rozpoczynanie prac natryskowych najbliżej miejsca aktualnej pozycji urządzenia i wraz z postępem prac naturalnie oddalanie się w kierunku strefy działania wentylatora nadmuchu

przekrój rękawa wydmuchu powinien być zaopatrzony w filtr cząstek stałych a jego wylot umiejscowiony na zewnątrz w sposób nie stwarzający zagrożenia zanieczyszczenia elementów innych budynków czy przedmiotów użytkowych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie

 

rys2

 

Zalecenia powykonawcze:

zakończenia prac nie stanowi zakończenia procedury optymalizacji warunków otoczenia – wymogiem pozostaje ostateczne przewietrzanie lub przewentylowanie pomieszczeń celem umożliwienia pełnego odparowania gotowej instalacji i ostatecznego usunięcia aerozoli z otoczenia

czas powykonawczej procedury wentylacyjnej powinien być zgodny z wytycznymi dla danego systemu poliuretanowego, stanowiąc jednocześnie karencję dla możliwości docelowego użytkowania pomieszczeń (minimum 48 h)

wiedza o przewidzianym okresie karencji powinna być dostępna użytkownikowi i umieszczana na tablicach informacyjnych

rzeczywisty czas przywrócenia strefy obojętnej dla zdrowia zależy od: stopnia zaawansowania technologii producenta, intensywności wietrzenia/wentylowania, temperatury i wilgotności powietrza

ZDROWY ROZSĄDEK — ZDROWE ZASADY — ZDROWE POWIETRZE

EOPINTECH