Program Akredytacji Wykonawców Izolacji Natryskowych

Izolacje Natryskowe AkredytacjaEuropejska Organizacja Poliuretanowych Izolacji Natryskowych – EOPIN, może udzielić akredytacji i przyznać status ,,Jednostka Akredytowana Europejskiej Organizacji Poliuretanowych Izolacji Natryskowych” (J.A. EOPIN) – podmiotom oferującym wyłącznie zdefiniowane produkty poliuretanowe. W procesie akredytacji wyklucza się przede wszystkim firmy natryskowe, reklamujące i oferujące na rynku izolacji natryskowych nieokreślone materiały w ramach ogólnej, niesprecyzowanej informacji handlowej typu ,,izolacja otwarto-komórkowa” czy ,,izolacja zamknięto-komórkowa” itp. unikając jasnej definicji nazw konkretnie stosowanych produktów. Technologie natryskowe, w zależności od producenta znacząco różnią się metodą wytwórstwa. Dwukomponentowe natryskowe systemy poliuretanowe (DNSP) wymagają specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do ich prawidłowej instalacji. EOPIN nie poleca korzystania z usług instalacyjnych firm, nie dysponujących odpowiednim przygotowaniem technologicznym, gwarantowanym przez ścisłą współpracę z działem szkoleniowym każdego odpowiedzialnego producenta DNSP. EOPIN nie zaleca korzystania z usług instalacyjnych, mających swoje źródło zaopatrzenia w nie markowych DNSP.

Podstawowe kryteria dla firm ubiegających się o akredytację EOPIN:

 • posiadanie dostępnego, czytelnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym, produktowego pakietu informacyjnego, umożliwiającego odbiorcy dokonanie świadomego wyboru technologii i materiału
  zgodnie z dyrektywą EOPIN, jedynie pełna i rzeczywista informacja stwarza podstawę przejrzystego kryterium porównania zależności: jakość-marka-cena, na rynku DNSP
 • stosowanie dwukomponentowych natryskowych systemów poliuretanowych, wyłącznie posiadających Europejską Deklarację Wartości Użytkowych wraz ze znakiem CE (w/g obowiązującej od 1 listopada 2014 zharmonizowanej normy EN 14315)
  do 30 czerwca 2015 EOPIN akceptuje minimum wartości parametrów deklarowanych przez producenta w Karcie Technicznej Produktu, jedynie w przypadku trwającej obecnie jego procedury notyfikacyjnej, potwierdzonej numerem wniosku złożonego w uprawnionej jednostce badawczej
 • oferowanie do wewnątrz obiektów użytkowych (domów, biur, instytucji itp.), jedynie w pełni bezpiecznych instalacji DNSP, dla których producent udostępnił raport notyfikowanej jednostki badawczej w zakresie – LZO (Lotnych Związków Organicznych)
  EOPIN, dla wnętrz będących strefą funkcjonowania człowieka, wskazuje wyłącznie na produkty, w żadnym stopniu i w żadnym aspekcie nie wpływające negatywnie na ludzkie zdrowie
 • posługiwanie się produktami o udokumentowanej klasie palności co najmniej E lub wyższej
  nieakceptowalne przez EOPIN są systemy z widniejącą w dokumentacji klasą palności F -produkt nieklasyfikowany
 • instalacja DNSP, objętych przez producenta co najmniej 20-letnią gwarancją jakości użytkowej
  EOPIN zatwierdza producencką wieloletnią gwarancję ograniczoną w formie pisemnej

Istotne standardy praktyk wykonawczych Jednostek Akredytowanych (J.A.) EOPIN

 • ścisłe przestrzeganie indywidualnych dla każdego materiału procedur montażu (według wymaganej przez akredytację instrukcji producenta)
 • stosowanie każdego produktu zgodnie z jego określonym przeznaczeniem
 • informowanie inwestora o wymogu 48-godzinnej karencji nieużytkowania zaizolowanych wnętrz, zarezerwowanej dla naturalnej wentylacji pomieszczeń (opadnięcie pyłów roboczych i całkowite „odparowanie” instalacji)
 • sprawdzanie przed instalacją (zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną) faktu wyłączenia wszelkich mechanicznych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych wraz z osłoną ich otworów wlotowych (ich funkcjonalność może być przywrócona po 48 godzinach od zakończenia prac izolacyjnych)
 • dbałość o wyjątkową szczelność izolacji w zastosowaniu systemów o maksymalnym instalacyjnym przyroście objętości (systemy otwarto-komórkowe minimum 100:1), samoistnie gwarantującym automatyczne, dokładne wypełnienie nawet trudno widocznych nisz i szczelin konstrukcyjnych (objętościowa niwelacja potencjalnych obszarów kumulacji wilgoci)
 • przestrzeganie zasady separacji powłoki poliuretanowej od warstw wełny, zapobiegające potencjalnemu związaniu – zatrzymaniu lotnych aminów poliolu (normalnie natychmiast uwalnianych) w elementach tradycyjnej, często zawilgoconej izolacji.
  nieznajomość zagadnienia może być przyczyną długotrwałej niepokojącej woni, podrażnienia błon śluzowych lub dyskomfortu układu oddechowego i prowadzić w efekcie do negatywnej opinii użytkownika, kształtowanej błędnie wobec „wadliwej” technologii poliuretanowej, zamiast wyłącznie wobec niekompetencji firmy natryskowej

Akredytacja EOPIN zobowiązuje

 • Jednostki Akredytowane zobowiązane są do legitymowania się certyfikatem ukończenia szkolenia w EOPIN lub w renomowanej jednostce szkoleniowej, podległej EOPIN
 • J.A. EOPIN podlegają ocenie minimum 2 audytów na przestrzeni 12 mc-y
 • Obowiązujący w audycie zakres procedur weryfikacyjnych:
 • I. „PU Fizyka i Chemia” (podstawowa wiedza – fizyka i chemia poliuretanów)
  II. „PU Przetwarzanie” (prawidłowość parametrów i procedur na terenie inwestycji)
  III. „PU Sprzęt” (stan techn., zdolność dozowania komponentów w stosunku 1:1)
  IV. „PU BHP” (przestrzeganie zasad BHP na miejscu instalacji)
  V. „PU Magazynowanie i Transport” (inspekcja magazynu i pojazdu)
  VI. „PU Użytkownik” (obowiązujące informacje dla użytkowników)
 • W przypadku negatywnego audytu Jednostki Akredytowanej, przyznaje się jej 15 dni na usunięcie zaprotokołowanych nieprawidłowości oraz możliwość powtórnej weryfikacji. Negatywny wynik powtórnego audytu skutkuje cofnięciem akredytacji i pozbawieniem statusu J.A. EOPIN, bez dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony zweryfikowanego. Powtórne ubieganie się o Akredytację EOPIN jest możliwe na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu nie wcześniej niż 6 mc-y od daty utraty statusu. (Wniosek o Akredytację)